Έντυπο

BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 4
65232 Taunusstein
Γερμανία


Τηλ.: +49 (0)6128 - 746-0
Φαξ: +49 (0)6128 - 746-5033

E-Mail: info@brita.net


Αριθμός εμπορικού μητρώου HRB 21644
Τοπικό Δικαστήριο Wiesbaden
Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ: DE 814378411
Διευθύνων Σύμβουλος: Markus Hankammer, Stefan Jonitz, Dr. Rüdiger Kraege

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό τον ιστότοπο έχουν ελεγχθεί προσεκτικά και ενημερώνονται τακτικά. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες είναι πάντοτε ολοκληρωμένες, ορθές και ενημερωμένες. Αυτό ισχύει κυρίως για όλους τους συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα. Όλες οι πληροφορίες ενδέχεται να τροποποιηθούν, αφαιρεθούν ή συμπληρωθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η δημοσίευση και το περιεχόμενό της δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε να διανεμηθεί ή μεταδοθεί σε τρίτους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση της BRITA GmbH.

Τα δικαιώματα των εικόνων που δεν αναφέρουν τον συντελεστή/ές, συνήθως κατέχονται από τη BRITA GmbH. Όποτε τα πνευματικά δικαιώματα παρεκκλίνουν από αυτό, η αντίστοιχη αναφορά συχνά θα εμφανίζεται σε συντετμημένη μορφή στον τίτλο της εικόνας για μεγαλύτερες εικόνες.


Έχουμε λάβει άλλες εικόνες από:

  • © PRASERT, © melica – stock.adobe.com
  • © filadendron – gettyimages.de/
Επικοινωνία

BRITA Distributor Service Consumer Products


Για ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα, φιλτράρισμα νερού και ανταλλακτικά:

Apostolos Papadopoulos Ltd
apostolos@apltd.com.cy
Τηλ : + 357 22324320

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Κατάστημα : Τσερίου 191,
2045 Στρόβολος
Λευκωσία, Κύπρος